Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-3.4.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa ziemnego stawu na potrzeby własne z możliwością świadczenia usług - wędkowaniaˮ

Golina, 30.04.2021r.

OŚiGW.6220-3.4.2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 29.04.2021r. (data wpływu 29.04.2021r.) Inwestora: Pana Henryka Juszczaka, zam. Spławie 159, 62-590 Golina zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciapolegającego na „Budowa ziemnego stawu na potrzeby własne z możliwością świadczenia usług - wędkowaniaˮ, na działce nr 623 i 624, obręb Spławie, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie.Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. f Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Wobec powyższego tutejszy Urząd wystąpił o stosowne opinie i rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, kresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 6, w godz. 7.30 - 15.00.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i Sołectwie Spławie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Karnafel, tel. (63) 241-80-95, wewn. 251

 

Lista wiadomości