Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-12.9.2020 Decyzja „Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą - budowa budynku mieszkalnego

                          Golina, 29.03.2021r.

OŚiGW.6220-12.9.2020

D E C Y Z J A

               Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Jarosława Kolińskiego, zam. Węglew, ul. Królewska 39, 62-590 Golina dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą - budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w miejscowości Węglew, gmina Golina, powiat koniński", działka o nr ewidencyjnym 34, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.03.2021r., znak: WOO-IV.4220.1816.2020.JM.5, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 17.12.2020r., znak: ON.NS.9011.8.80.2020 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 21.12.2020r., znak: PO.ZZŚ.3.435.1.418.2020.PP 

o r z e k a m:

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

  1. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.
  2. Wykonać studnię głębinową o głębokości do 30 m p.p.t., wyposażoną w urządzenie o zdolności poboru wody mniejszym niż 10 m³ na godzinę.
  3. Teren planowanej inwestycji wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie rodzaju
    i ilości do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
  4. Do prac dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie - bez wycieków paliw i olejów.
  5. W czasie prowadzenia prac prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego.
  6. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
  7. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo - wodnego magazynować w odległości minimum 25 m od zabagnienia, sąsiadującego z planowanym przedsięwzięciem od strony północno - wschodniej, na utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
  8. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, w odległości minimum 25 m od zabagnienia sąsiadującego z planowanym przedsięwzięciem od strony północno - wschodniej.   

U Z A S A D N I E N I E

            W dniu 02.12.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Pana Jarosława Kolińskiego, zam. Węglew, ul. królewska 39, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą - budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w miejscowości Węglew, gmina Golina, powiat koniński", działka o nr ewidencyjnym 34, w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na którym będzie oddziaływać, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami z dnia 07.12.2020r., znak: OŚiGW.6220-12.1.2020, OŚiGW.6220-12.2.2020, OŚiGW.6220-12.3.2020 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

            Pismem z dnia 22.12.2020r., znak: WOO-IV.4220.1816.2020.JM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Inwestora do złożenia szczegółowych wyjaśnień na piśmie. W dniu 21.01.2021r. Inwestor złożył przedmiotowe wyjaśnienia, czyniąc zadość wezwaniu.

            Pismem z dnia 04.02.2021r., znak: WOO-IV.4220.1816.2020.JM.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Goliny z prośbą o uzasadnienie kwalifikacji do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). Pismem z dnia 24.02.2021r., znak: OŚiGW.6220-12.8.2020 Burmistrz Goliny podtrzymał swoje stanowisko.

           

            Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,poz. 247), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo – garażowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na terenie działki o nr ewidencyjnym 34, obręb Węglew, gmina Golina. Łączna powierzchnia przedsięwzięcia zawrze się w granicach działki i wyniesie do 0,9200 ha. Powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie 0,23 ha – uwzględniająca całą powierzchnię przekształconą – teren ogrodzony pod zabudowę z powierzchnią biologicznie czynną do 0,1 ha oraz powierzchnię drogi gruntowej do 0,13 ha. Budynek mieszkalny będzie posiadać do dwóch kondygnacji naziemnych z możliwością podpiwniczenia.

            Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Zgodnie z treścią k.i.p. budynek mieszkalny będzie ogrzewany za pomocą kotła na ekogroszek o mocy do 18 kW, z dopuszczeniem pomp ciepła. Źródłem emisji niezorganizowanej substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji. Uwzględniając skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji substancji do powietrza.

            Z analizy zgromadzonej dokumentacji wynika, że źródłami emisji hałasu do środowiska będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Ruch pojazdów związany będzie głównie z dojazdem do posesji. Biorąc powyższe pod uwagę, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit c, d, e ustawy ooś ustalono, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na jego skalę, lokalizację i charakter, nie będzie powodowała ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Bedzie ono jednak krótkotrwałe i odwracalne i ustanie po jej zakończeniu. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

            Na podstawie analizy k.i.p., w odniesieniu do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że budynek zaopatrywany będzie w wodę z własnej studni wierconej o zdolności poboru wody poniżej 10 m3 na godzinę. Głębokość studni wyniesie do 30 m p.p.t. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach w niniejszej decyzji. W k.i.p. wskazano, że planowany pobór wody będzie wynosił poniżej 5 m3 na dobę. Okoliczne gospodarstwa pobierają wodę z gminnej sieci wodociągowej, jednak jak wskazano w k.i.p., nie ma możliwości podłączenia planowanego przedsięwzięcia do gminnej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439), obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na  nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś stwierdzono, że wytwarzane w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia typowe odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Odbiór i wywóz odpadów zostanie zorganizowany na ogólnych zasadach poprzez zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym odpadami na tym terenie. Uwzględniając powyższe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz magazynowania i zagospodarowania odpadów należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji.

            W kontekście treści art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś oraz w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, w sąsiedztwie gruntów leśnych oraz obszarów przyległych do jezior. Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 300 m od inwestycji, o głębokości lustra wody do 3,7 m. Z uwagi na planowaną wielkość poboru wody na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się interferencji ich lejów depresji, ani kumulacji oddziaływań. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

            Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś należy stwierdzić, że ze względu na skalę i rodzaj oraz lokalizację inwestycji w fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.

            Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zebranych materiałów i zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie: Powidzko-Bieniszewski, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o 1,3 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane głównie na gruncie ornym, na którym znajduje się: 30 olch czarnych o obwodach od 20-90 cm oraz około 100 mkrzewów bzu czarnego. Na drzewach i krzewach nie stwierdzono obecności gniazd ptaków ani obecności chronionych porostów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne, droga oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. W trakcie trwającego postępowania wnioskodawca odstąpił od wycinki drzew i krzewów. Uwzględniając położenie planowanego przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej, lokalnej bioróżnorodności i krajobrazu nałożono w niniejszej decyzji warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

                    Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19.10.2020r., znak: WOO-IV.4220.1816.2020.JM.5 stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 17.12.2020r., znak: ON.NS.9011.8.80.2020, również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247).

            Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 21.12.2020r., znak: PO.ZZŚ.3.435.1.418.2020.PP, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).        

            Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

            Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Z up. Burmistrza Goliny
Anna Górzna
Sekretarz Goliny

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. Pan Jarosław Koliński, zam. ………………….

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9
    ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,
    poz. 247)

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

                                                                          

Załącznik nr 1  do  decyzji  Burmistrza  Goliny

                                                                           z dnia 29.03.2021r. nr OŚiGW.6220-12.9.2020

 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Inwestor:

Jarosław Koliński, zam. …………………….., 62-590 Golina

            Na podstawie zebranej dokumentacji planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo – garażowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na terenie działki o nr ewidencyjnym 34, obręb Węglew, gmina Golina. Łączna powierzchnia przedsięwzięcia zawrze się w granicach działki i wyniesie do 0,9200 ha. Powierzchnia przekształcona  w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie 0,23 ha – uwzględniająca całą powierzchnię przekształconą – teren ogrodzony pod zabudowę z powierzchnią biologicznie czynną do 0,1 ha oraz powierzchnię drogi gruntowej do 0,13 ha. Budynek mieszkalny będzie posiadać do dwóch kondygnacji naziemnych z możliwością podpiwniczenia. Budynek mieszkalny będzie ogrzewany za pomocą kotła na ekogroszek o mocy do 18 kW, z dopuszczeniem pomp ciepła. Budynek zaopatrywany będzie w wodę z własnej studni wierconej o zdolności poboru wody poniżej 10 m3 na godzinę. Głębokość studni wyniesie do 30 m p.p.t. Planowany pobór wody będzie wynosił poniżej 5 m3 na dobę. Okoliczne gospodarstwa pobierają wodę z gminnej sieci wodociągowej, jednak nie ma możliwości podłączenia planowanego przedsięwzięcia do gminnej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia typowe odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Odbiór i wywóz odpadów zostanie zorganizowany na ogólnych zasadach poprzez zawarcie umowy z podmiotem zarządzającym odpadami na tym terenie. Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 300 m od inwestycji, o głębokości lustra wody do 3,7 m. Z uwagi na planowaną wielkość poboru wody na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się interferencji ich lejów depresji, ani kumulacji oddziaływań. Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane głównie na gruncie ornym, na którym znajduje się: 30 olch czarnych o obwodach od 20-90 cm oraz około 100 mkrzewów bzu czarnego. Na drzewach i krzewach nie stwierdzono obecności gniazd ptaków ani obecności chronionych porostów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne, droga oraz rozproszona zabudowa zagrodowa.

Z up. Burmistrza Goliny
Anna Górzna
Sekretarz Goliny

 

Lista wiadomości