Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-1.4.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację punktu zbierania złomu w miejscowości Golina na działce o nr ewidencyjnym 1199/4

Golina, 26.01.2021r.

OŚiGW.6220-1.4.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020r., poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 11.01.2021r. (data wpływu 14.01.2021r.) Inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZŁOM Henryk Leszczyński, Grażyna Leszczyńska, Nowa Wieś 86,
88-324 Jeziora Wielkie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciapolegającego na „Punkt zbierania złomu w miejscowości Golina na działce o nr ewidencyjnym 1199/4, gmina Golina, powiat konińskiˮ. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Wobec powyższego tutejszy Urząd wystąpił o stosowne opinie i rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

 

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, kresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 6, w godz. 7.30 - 15.00.

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości