Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-13.1.2020 zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Golina, 17.12.2020r.

OŚiGW.6220-13.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r.,
poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 17.11.2020r. (data wpływu 18.11.2020 r.) Inwestora: Centralna Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na „Budowa w obrębie Kraśnica, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi" na części działek o numerach ewidencyjnych 103/5 oraz 104/1, położonych w miejscowości Kraśnica, obręb Kraśnica, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

             Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Wobec powyższego tutejszy Urząd wystąpi o stosowne opinie po otrzymaniu dokumentów uzupełniających do wniosku. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

             Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, kresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

             W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 6, w godz. 7.30 - 15.00.

             Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kraśnica. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. Burmistrza Goliny

 Anna Górzna 
Sekretarz Goliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Karnafel, tel. (63) 241-80-95, wewn. 251

 

Lista wiadomości