Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-5.9.2020 - „Budowa ziemnego zbiornika wodnego, stawu na terenie nieruchomości o numerze geodezyjnym 623 i 624 w miejscowości Spławie

Treść dokumentu


BURMISTRZ GOLINY Golina, 27.10.2020r.
OŚiGW.6220-5.9.2020
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 89 lit. f Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Henryka Juszczaka, zam. Spławie 159, 62-590 Golina dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa ziemnego zbiornika wodnego, stawu na terenie nieruchomości o numerze geodezyjnym 623 i 624 w miejscowości Spławie, obręb Spławie, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie", oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.10.2020r. znak WOO-IV.4220.890.2020.MK1.5, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 22.07.2020r. znak ON.NS.9011.8.11.2020 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 13.07.2020r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.196.2020.RG
o r z e k a m:
1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Zaprojektować i wykonać bezodpływowy staw ziemny o głębokości nie większej niż 4,5 m i powierzchni nie większej niż 0,8174 ha, zasilany wodami gruntowymi, opadowymi i roztopowymi.
2. Wycinkę drzew i krzewów oraz budowę stawu przeprowadzić w okresie od 1 listopada do 15 lutego.
3. W celu ochrony ptaków lęgowych i płazów roboty ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresami migracji płazów (wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października).
4. Masy ziemne z wykopów powstałe w wyniku budowy stawu wykorzystać na terenie objętym wnioskiem, wywieźć na inne grunty należące do Inwestora lub zagospodarować jako odpad poza terenem przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
5. W miejscu przeznaczonym pod wykonanie zbiornika nie prowadzić eksploatacji kopalin.
6. Staw wykorzystywać wyłącznie do celów retencjonowania wody, ewentualnie do ekstensywnego chowu ryb na potrzeby własne.
7. Eksploatację stawu realizować bez wymiany wody.
2
8. Teren budowy oraz miejsca postoju pojazdów i maszyn wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
9. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
10. Korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych sprawnych technicznie.
11. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych a także ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 19.06.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Pana Henryka Juszczaka, zam. Spławie 159, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa ziemnego zbiornika wodnego, stawu na terenie nieruchomości o numerze geodezyjnym 623 i 624 w miejscowości Spławie, obręb Spławie, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie", w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami z dnia 25.06.2020r. nr OŚiGW.6220-5.1.2020, OŚiGW.6220-5.2.2020, OŚiGW.6220-5.3.2020 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. f Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ w Poznaniu, pismem z dnia 14.07.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.WK.1 odesłał przesłaną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, dalej k.i.p., z prośbą o jej uzupełnienie. Burmistrz Goliny pismem z dnia 20.07.2020r., znak OŚiGW.6220-5.8.2020 wysłał uzupełnione dokumenty, czyniąc zadość wezwaniu. Kolejnym pismem z dnia 05.08.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.WK.2, RDOŚ w Poznaniu zawiadomił o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 oraz wpływ uzupełnionych dokumentów. Kolejnym pismem z dnia 19.08.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.WK.3, RDOŚ w Poznaniu wezwał Inwestora do uzupełnienia k.i.p. we wskazanym zakresie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Inwestor złożył stosowne wyjaśnienia, czyniąc zadość wezwaniu. Kolejnym pismem z dnia 18.09.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.WK.4, RDOŚ w Poznaniu zawiadomił o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 oraz wpływ uzupełnionych dokumentów. Kolejnym pismem z dnia 05.10.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.MK1.5, RDOŚ w Poznaniu zajął stanowisko i wyraził opinię biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
3
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś. W oparciu o przywołane przepisy przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Z analizy k.i.p. oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie urządzenia melioracji wodnej – ziemnego stawu, o powierzchni około 0,8174 ha na działkach o nr ewid. 623, 624, obręb Spławie, gmina Golina. Staw wykonany zostanie w miejscu zaniżonym, porośniętym krzewami. Ziemny staw będzie służył do śródpolnej retencji wodnej z możliwością chowu ryb na potrzeby własne. Napełnienie stawu będzie się odbywać naturalnie, wodami gruntowymi w obszarze stawu oraz wodami opadowymi z dopływu powierzchniowego. Wnioskodawca w k.i.p. wskazał, że głębokość wody w stawie wynosić będzie 2 m. Skarpy nachylone będą w stosunku 1:2, 1:3. Parametry zbiornika, tj. jego głębokość i powierzchnię, jak również sposób zasilania wpisano w warunkach niniejszej decyzji. Wykop przeprowadzony będzie koparką i spycharką. Jak wynika z k.i.p. prowadzone roboty podczas wykonywania stawu nie będą związane z eksploatacją kruszywa naturalnego. Z uzupełnienia k.i.p. wynika, że powstały urobek rozplantowany będzie na działkach sąsiednich, stanowiących własność Inwestora. W przypadku wystąpienia suszy nie będą podjęte żadne działania związane z napełnianiem stawu, lustro wody będzie kształtowało się na poziomie wód gruntowych, które w rejonie zainwestowania występują na poziomie 1,0-1,5 m p.p.t. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powiązane z żadnym ciekiem wodnym i nie będzie wiązać się z piętrzeniem wody. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie również się wiązać z poborem wód podziemnych, a co się z tym wiąże z uszczupleniem lokalnych zasobów wód podziemnych. W trakcie eksploatacji stawu nie planuje się jego oczyszczania. Staw będzie urządzeniem bezodpływowym – nie przewiduje się spuszczania wody, w związku z czym do środowiska wodnego i gruntowo-wodnego nie będą odprowadzane żadne zanieczyszczenia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie i poprawę jego funkcji użytkowych. Wpisuje się także w małą retencję wodną na obszarach Wielkopolski (która zaliczana jest do obszarów narażonych na deficyt wody i wystąpienie suszy), mającą korzystny wpływ na warunki gruntowo-wodne regionu. Warunki wpisane w niniejszej decyzji wynikają z założeń Wnioskodawcy co do zakresu przedsięwzięcia i były podstawą oceny wpływu na środowisko.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś ustalono, że tereny przewidziane pod budowę stawu w ewidencji kwalifikowane są jako grunty orne. W miejscu planowanego przedsięwzięcia jest prowadzona częściowo działalność rolnicza. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest inny, ziemny zbiornik wodny. W trakcie wykonywania robót ziemnych nastąpi krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wody na terenie bezpośrednio przylegającym do planowanego przedsięwzięcia. Obniżenie zwierciadła wody będzie trwało do momentu wypełnienia się stawu wodą. Po wypełnieniu stawu nastąpi stabilizacja zwierciadła wody na tym samym poziomie, co poziom zwierciadła w gruncie na terenie przyległym. Mając na uwadze skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia oraz realizację zgodnie ze wskazanymi w niniejszej opinii warunkami, w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przedmiotowy ciek.
4
Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając cel i funkcje, jakie będzie pełnił planowany zbiornik wodny oraz jego lokalizację i sposób zasilania, na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. stwierdzono, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na warunki gruntowo-wodne w rejonie analizowanego terenu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód. W k.i.p. jednoznacznie wskazano, że z obszaru stawu nie będą odprowadzane wody, w związku z czym stan lokalnych zasobów wodnych nie będzie ulegał zmniejszeniu, a poziom wód gruntowych obniżeniu. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, na obszarach górskich, leśnych i obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto ustalono, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała istotna dla lokalnego klimatu akustycznego emisja hałasu do środowiska.
Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację na terenie rolniczym, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że nie zalicza się ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając również lokalizację zbiornika, nie przewiduje się także ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej i naturalnej. Z uwagi na powyższe, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu w skali globalnej. Planowany staw będzie wpływał jedynie w nieznaczny sposób na lokalny mikroklimat w najbliższym otoczeniu poprzez parowanie zgromadzonej w nim wody.
5
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.
Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55, z późn. zm.). Obszarami Natura 2000 zlokalizowanymi najbliżej planowanego przedsięwzięcia są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, położone około 1,3 km od terenu przewidzianego do zainwestowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, na którym znajduje się zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego. Zbiornik ten powstał w latach w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Średnia głębokość wykopu wynosi około 1,5 m, a głębokość wody około 0,2 m. Brzegi zbiornika porośnięte są m. in. wierzbą purpurową, osiką, robinią akacjową, szuwarem pałkowym. Stwierdzono także obecność płazów: żaby wodnej, ropuchy szarej, jaszczurki zwinki. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki 150 m2 krzewów oraz 20 drzew o obwodach do 21 cm. W celu ochrony ptaków lęgowych i płazów nałożono w decyzji warunek prowadzenia robót ziemnych poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresami migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie rolnym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.10.2020r., znak WOO-IV.4220.890.2020.MK1.5 stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 10.07.2020r., znak ON.NS.9011.8.11.2020, wystąpił do tutejszego organu o wskazanie o uzyskanie jakich decyzji, pozwoleń lub zezwoleń określonych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś ubiegał się będzie Inwestor w związku z realizacją przedsięwzięcia. Burmistrz Goliny pismem z dnia 15.07.2020r., znak OŚiGW.6220-5.7.2020 złożył wyjaśnienia, czyniąc zadość wystąpieniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 22.07.2020r., znak ON.NS.9011.8.11.2020 również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
6
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.).
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 13.07.2020r., znak PO.ZZŚ.3.435.1.196.2020.RG, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
P O U C Z E N I E
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.
BURMISTRZ GOLINY
MIROSŁAW DURCZYŃSKI
Otrzymują:
I. Inwestor:
1. Pan Henryk Juszczak, zam. Spławie 159, 62-590 Golina
II. Strony postępowania:
1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.)
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.
7
Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Goliny
z dnia 27.10.2020r. nr OŚiGW.6220-5.9.2020
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Inwestor:
Henryk Juszczak, zam. Spławie 159, 62-590 Golina
Na podstawie zebranej dokumentacji Na podstawie zebranej dokumentacji planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie urządzenia melioracji wodnej – ziemnego stawu, o powierzchni około 0,8174 ha na działkach o nr ewid. 623, 624, obręb Spławie, gmina Golina. Staw wykonany zostanie w miejscu zaniżonym, porośniętym krzewami. Ziemny staw będzie służył do śródpolnej retencji wodnej z możliwością chowu ryb na potrzeby własne. Napełnienie stawu będzie się odbywać naturalnie, wodami gruntowymi w obszarze stawu oraz wodami opadowymi z dopływu powierzchniowego. Głębokość wody w stawie wynosić będzie 2 m. Skarpy nachylone będą w stosunku 1:2, 1:3. Wykop przeprowadzony będzie koparką i spycharką. Prowadzone roboty podczas wykonywania stawu nie będą związane z eksploatacją kruszywa naturalnego. Powstały urobek rozplantowany będzie na działkach sąsiednich, stanowiących własność Inwestora. W przypadku wystąpienia suszy nie będą podjęte żadne działania związane z napełnianiem stawu, lustro wody będzie kształtowało się na poziomie wód gruntowych, które w rejonie zainwestowania występują na poziomie 1,0-1,5 m p.p.t. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powiązane z żadnym ciekiem wodnym i nie będzie wiązać się z piętrzeniem wody. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie również się wiązać z poborem wód podziemnych, a co się z tym wiąże z uszczupleniem lokalnych zasobów wód podziemnych. W trakcie eksploatacji stawu nie planuje się jego oczyszczania. Staw będzie urządzeniem bezodpływowym – nie przewiduje się spuszczania wody, w związku z czym do środowiska wodnego i gruntowo-wodnego nie będą odprowadzane żadne zanieczyszczenia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie i poprawę jego funkcji użytkowych. Wpisuje się także w małą retencję wodną na obszarach Wielkopolski (która zaliczana jest do obszarów narażonych na deficyt wody i wystąpienie suszy), mającą korzystny wpływ na warunki gruntowo-wodne regionu. Tereny przewidziane pod budowę stawu w ewidencji kwalifikowane są jako grunty orne. W miejscu planowanego przedsięwzięcia jest prowadzona częściowo działalność rolnicza. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest inny, ziemny zbiornik wodny. W trakcie wykonywania robót ziemnych nastąpi krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wody na terenie bezpośrednio przylegającym do planowanego przedsięwzięcia. Obniżenie zwierciadła wody będzie trwało do momentu wypełnienia się stawu wodą. Po wypełnieniu stawu nastąpi stabilizacja zwierciadła wody na tym samym poziomie, co poziom zwierciadła w gruncie na terenie przyległym. Przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód. Z obszaru stawu nie będą odprowadzane wody, w związku z czym stan lokalnych zasobów wodnych nie będzie ulegał zmniejszeniu, a poziom wód gruntowych obniżeniu. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach
8
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, na obszarach górskich, leśnych i obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto ustalono, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała istotna dla lokalnego klimatu akustycznego emisja hałasu do środowiska. Planowany staw będzie wpływał w nieznaczny sposób na lokalny mikroklimat w najbliższym otoczeniu poprzez parowanie zgromadzonej w nim wody. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55, z późn. zm.). Obszarami Natura 2000 zlokalizowanymi najbliżej planowanego przedsięwzięcia są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, położone około 1,3 km od terenu przewidzianego do zainwestowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, na którym znajduje się zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego. Zbiornik ten powstał w latach w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Średnia głębokość wykopu wynosi około 1,5 m, a głębokość wody około 0,2 m. Brzegi zbiornika porośnięte są m. in. wierzbą purpurową, osiką, robinią akacjową, szuwarem pałkowym. Stwierdzono także obecność płazów: żaby wodnej, ropuchy szarej, jaszczurki zwinki. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki 150 m2 krzewów oraz 20 drzew o obwodach do 21 cm. W celu ochrony ptaków lęgowych i płazów nałożono w decyzji warunek prowadzenia robót ziemnych poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresami migracji płazów. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie rolnym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
BURMISTRZ GOLINY
MIROSŁAW DURCZYŃSKI

Lista wiadomości