Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-9.7.2020 - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m³/h w miejscowości Myślibórz na działce nr 520/1

                          Golina, 21.09.2020r.

OŚiGW.6220-9.7.2020

 

D E C Y Z J A

 

               Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Państwa Tomasza i Anny Szczepankiewicz, zam. Myślibórz 70, 62-590 Golina dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m³/h w miejscowości Myślibórz"
na działce nr 520/1,
oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.09.2020r. znak WOO-IV.4220.1196.2020.JP2.1, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 26.08.2020r. znak ON.NS.9011.8.38.2020 oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Poznaniu - Zarząd Zlewni w Kole z dnia 31.08.2020r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.267.2020.RG 

                                              

o r z e k a m:

 

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. Studnię eksploatować nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie Qhmax=25,00 m3/h przy Qeksp=25,00 m3/h.
 2. Teren planowanej inwestycji wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości
  i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 3. Wykonać szczelną obudowę projektowanej studni.
 4. Zainstalować pompę głębinową o wydajności maksymalnie do 25,00 m³/h.
 5. Eksploatować studnie okresowo nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego
  na poziomie 65.000,00 m³/rok i maksymalnego poboru godzinowego na poziomie 25,00 m³/h.
 6. Ewidencjonować wyniki pomiarów ilości pobieranej wody za pomocą wodomierza
  w formie pisemnej oraz wyniki pomiarów zalegania zwierciadła wody.
 7. Prowadzić przynajmniej raz w roku pomiary zalegania ustabilizowanego zwierciadła wody podziemnej oraz zwierciadła dynamicznego (za pomocą świstawki lub sondy elektronicznej; pomiary należy wykonywać w miarę możliwości w tym samym określonym przez użytkownika, dostosowanym do pracy ujęcia dniu kalendarzowym).
 8. Pomiar zwierciadła dynamicznego przeprowadzać przy maksymalnym poborze ze studni (odnotowując ilość pobranej wody).
 9. Odpady na etapie realizacji i likwidacji inwestycji gromadzić selektywnie
  w wydzielonych miejscach przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów odpadów
  w pojemnikach i/lub kontenerach oraz/lub magazynować na szczelnym, utwardzonym podłożu, a następnie w miarę możliwości przekazywać je do najbliżej położonego miejsca, w którym mogą być przetworzone.
 10. W przypadku likwidacji ujęcia należy wyciąć rurę osłonową na głębokości około
  1,0 m, wypełnić otwór piaskiem-żwirem wymieszanym ze środkiem dezynfekującym oraz wykonać korek iłowo-cementowy; teren poddać rekultywacji (uzupełnienie na powierzchni terenu ziemią ogrodniczą).
 1. Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.

 

U Z A S A D N I E N I E

           

            W dniu 10.08.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Państwa Tomasza i Anny Szczepankiewicz, zam. Myślibórz 70, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru
25 m³/h w miejscowości Myślibórz" na działce nr 520/1, w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia
i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami
z dnia 13.08.2020r. nr OŚiGW.6220-9.1.2020, OŚiGW.6220-9.2.2020, OŚiGW.6220-9.3.2020 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.     

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 14.09.2020r., znak: WOO-IV.4220.1196.2020.JP2.1 zajął stanowisko i wyraził opinię biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś. W oparciu o przywołane przepisy przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Z analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 25 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 520/1, obręb Myślibórz, gmina Golina. Pobierana woda będzie wykorzystywana do deszczowania upraw gruntowych. Wnioskodawca zakłada deszczowanie powierzchni wynoszącej 26 ha przez 8 miesięcy w roku od początku marca do końca października. Woda z otworu studziennego pompowana będzie bezpośrednio na deszczownię szpulową. Projektowana studnia ujmować będzie kredowy poziom wodonośny. Projektowany otwór wykonany zostanie metodą obrotową na prawy obieg płuczki wiertniczej. Wnioskodawca zakłada wykonanie otworu o głębokości 80 m. Otwór zabudowany zostanie przy wykorzystaniu rur  PVC o średnicy Ø = 225 mm do głębokości 28,0 m p.p.t., kolejne 52,0 m głębokości otworu stanowić będzie otwór bosy o średnicy Ø = 145 mm. Warstwa wodonośna nawiercona zostanie na głębokości 28,0 m p.p.t. Przedsięwzięcie zakłada maksymalny pobór godzinowy Qhmax = 25,0 m3/h przy Qeksp = 25,0 m3/h.

               Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś jak również analizując k.i.p. wynika, że lej depresji studni projektowanej nie będzie pokrywać się
z zasięgami leja depresji istniejących w okolicy planowanego przedsięwzięcia studni.
W k.i.p. wskazano, że przy średniorocznym poziomie eksploatacji studni wynoszącym 7,42 m3/h, przewiduje się depresję na poziomie s = 1,48 m i zasięg leja R = 38,96 m. Promień zasięgu leja przy maksymalnym godzinowym poborze wyniesie R = 131,62 m. Najbliższe inne ujęcie znajduje się w odległości ok. 750 m od planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o dane przedstawione w k.i.p. stwierdzono, że nie nastąpi interferencja lejów depresji tych ujęć w związku z tym nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że projektowane ujęcie zlokalizowane będzie na terenie i w otoczeniu gruntów rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie otworu brak infrastruktury gospodarczej.

               Ze względu na skalę i rodzaj oraz zakres prowadzonych prac stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W k.i.p. wskazano, że studnia wyposażona zostanie w obudowę z kręgów betonowych, zamykaną pokrywą betonową lub żeliwną. Teren wokół studni będzie wyprofilowany tak, aby spływ wody kierowany był na zewnątrz. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś uznano, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych oraz przylegających do jezior. Ustalono również, że przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś uznano, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji nie będą wytwarzane odpady. W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną odpady stanowiące urobek wiertniczy oraz wody popłuczne, które powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

            Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

            Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter
i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące
zmiany klimatu, ani wpływu zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś oraz na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o ok. 1 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi,
na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt
i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.09.2020r., znak WOO-IV.4220.1196.2020.JP2.1 stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 26.08.2020r., znak ON.NS.9011.8.38.2020, odstąpił od wydania opinii w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na brak podstawy prawnej do zajęcia stanowiska.

 

            Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 31.08.2020r., znak PO.ZZŚ.3.435.1.267.2020.RG, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednak z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji wskazał warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1967).        

 

            Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

            Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

           

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

 

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. Państwo Tomasz i Anna Szczepankiewicz, zam. Myślibórz 70, 62-590 Golina

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy

    z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r.,
    poz. 283, z późn. zm.)

2. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

                                                                             Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Goliny

                                                                             z dnia 21.09.2020r. nr OŚiGW.6220-9.7.2020

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Inwestor:

Tomasz i Anna Szczepankiewicz, zam. Myślibórz 70, 62-590 Golina

 

            Na podstawie zebranej dokumentacji planowane przedsięwzięcie polegać będzie
na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru
25 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 520/1, obręb Myślibórz, gmina Golina. Pobierana woda będzie wykorzystywana do deszczowania upraw gruntowych. Wnioskodawca zakłada deszczowanie powierzchni wynoszącej 26 ha przez 8 miesięcy w roku od początku marca do końca października. Woda z otworu studziennego pompowana będzie bezpośrednio na deszczownię szpulową. Projektowana studnia ujmować będzie kredowy poziom wodonośny. Projektowany otwór wykonany zostanie metodą obrotową na prawy obieg płuczki wiertniczej. Wnioskodawca zakłada wykonanie otworu o głębokości 80 m. Otwór zabudowany zostanie przy wykorzystaniu rur  PVC o średnicy Ø = 225 mm do głębokości 28,0 m p.p.t., kolejne 52,0 m głębokości otworu stanowić będzie otwór bosy o średnicy
Ø = 145 mm. Warstwa wodonośna nawiercona zostanie na głębokości 28,0 m p.p.t. Przedsięwzięcie zakłada maksymalny pobór godzinowy Qhmax = 25,0 m3/h przy
Qeksp = 25,0 m3/h. Lej depresji studni projektowanej nie będzie pokrywać się
z zasięgami leja depresji istniejących w okolicy planowanego przedsięwzięcia studni.
W k.i.p. wskazano, że przy średniorocznym poziomie eksploatacji studni wynoszącym 7,42 m3/h, przewiduje się depresję na poziomie s = 1,48 m i zasięg leja R = 38,96 m. Promień zasięgu leja przy maksymalnym godzinowym poborze wyniesie R = 131,62 m. Najbliższe inne ujęcie znajduje się w odległości ok. 750 m od planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o dane przedstawione w k.i.p. stwierdzono, że nie nastąpi interferencja lejów depresji tych ujęć w związku z tym nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Projektowane ujęcie zlokalizowane będzie na terenie
i w otoczeniu gruntów rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie otworu brak infrastruktury gospodarczej. Studnia wyposażona zostanie w obudowę z kręgów betonowych, zamykaną pokrywą betonową lub żeliwną. Teren wokół studni będzie wyprofilowany tak, aby spływ wody kierowany był na zewnątrz. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych oraz przylegających do jezior. Ustalono również, że przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.
W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji nie będą wytwarzane odpady. W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną odpady stanowiące urobek wiertniczy oraz wody popłuczne, które powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku,
a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.
W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych. Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu, ani wpływu zmian klimatu na to przedsięwzięcie. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalone o ok. 1 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność
i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

 

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

Lista wiadomości