Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-7.7.2020 decyzja „Budowa w obrębie Kawnice, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 2MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktu

                          Golina, 02.09.2020r.

OŚiGW.6220-7.7.2020

D E C Y Z J A

               Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Centralna Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa w obrębie Kawnice, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 2MW, składającej się
z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi" na działce nr 385
oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.08.2020r. znak WOO-IV.4220.1103.2020.MK.1, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 12.08.2020r. znak ON.NS.9011.8.27.2020 oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - Zarząd Zlewni
w Kole z dnia 19.08.2020r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.247.2020.RG                                         

o r z e k a m:

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia    oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. Pod planowane przedsięwzięcie przeznaczyć do 1,5 ha powierzchni działki  nr 385,  obręb Kawnice, gmina Golina.
 2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
 3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum0,2 metra przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić
  w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 metra, mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
 6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
 7. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
 8. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00-22:00.
 9. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
 10. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę zdemineralizowaną bez użycia środków chemicznych.
  W przypadku silniejszych zanieczyszczeń dopuszcza się możliwość zastosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.
 11. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem paneli fotowoltaicznych
  o maksymalnej mocy do około 2 MW.
 12. Nie budować na terenie inwestycji utwardzonych dróg i placów wewnętrznych.
 13. Stacje elektromagnetyczne zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od zabudowy mieszkaniowej.
 14. Teren budowy oraz miejsca postoju pojazdów i maszyn wyposażyć w sorbenty
  i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe
  w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić
  w następstwie sytuacji awaryjnych.
 15. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać upoważnionym do neutralizacji podmiotom.
 16. Ścieki bytowe z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych szczelnych toaletach i okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.
 17. Mycie paneli wykonywać przy użyciu wody zdemineralizowanej (ewentualnie
  z dodatkiem łagodnego, biodegradowalnego środka myjącego) lub przy zastosowaniu technologii bezwodnej.
 18. Gospodarować wytworzonymi odpadami w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie, odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach oraz przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 19. Wody opadowo-roztopowe rozprowadzać na tereny biologicznie czynne na terenie zainwestowania.
 20. W przypadku kolizji elementów planowanej farmy fotowoltaicznej z urządzeniami wodnymi, należy wykonać stosowne prace inżynierskie mające zachować ciągłość tych systemów.
 1. Korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych sprawnych technicznie.
 2. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych, a także ich tankowanie wykonywać poza terenem inwestycji, a w przypadku konieczności drobnych napraw czy tankowania zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych.

U Z A S A D N I E N I E

            W dniu 28.06.2020r. do Urzędu Miejskiego w Golinie wpłynął wniosek Inwestora Centralna Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa w obrębie Kawnice, gm. Golina elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do około 2MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi" na działce nr 385, w celu wydania opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów, a także zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Tutejszy Urząd wszczął postępowanie zawiadamiając strony i wystąpił pismami
z dnia 03.08.2020r. nr OŚiGW.6220-7.1.2020, OŚiGW.6220-7.2.2020, OŚiGW.6220-7.3.2020 o wydanie opinii co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.              

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 12.08.2020r., znak: WOO-IV.4220.1103.2020.MK.1 zajął stanowisko i wyraził opinię biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś. W oparciu o przywołane przepisy przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami,
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce o nr ewid. 385, obręb Kawnice, gmina Golina. Z analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że całkowita powierzchnia działki przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie wynosi 2,18 ha, z czego planowane przedsięwzięcie zajmować będzie powierzchnię do 1,5 h. Powyższe zostało uwzględnione
w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. Montaż paneli będzie miał miejsce na metalowych kształtownikach w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp.  Wnioskodawca planuje zastosować stację transformatorową, inwertery, stację magazynową, urządzenia i aparaty pomiarowe, zabezpieczające oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą.

            Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach wykorzystywanych rolniczo. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) znajdują się w odległości około 30 metrów od przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczone będą do pory dnia. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów podlegających ochronie przed hałasem, celem ograniczenia uciążliwości akustycznej, powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Wnioskodawca wskazał, iż planowana elektrownia fotowoltaiczna chłodzona będzie
w sposób naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery oraz transformatory umieszczone w stacjach transformatorowych. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz posadowienie transformatora w kontenerze stacji transformatorowej, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych
w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś jak również analizując k.i.p. wynika, że w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie ustalono dodatkowych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Najbliższa elektrownia fotowoltaiczna jest planowana do realizacji w odległości 400 metrów. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania i realizację zgodnie z warunkami wskazanymi
w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy uznać, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk czy ruchów skorupy ziemskiej. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto, przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

            Z analizy k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wnioskodawca wskazał, że panele fotowoltaiczne będą myte  przy użyciu wody czystej, bez użycia środków chemicznych. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń  dopuszcza się możliwość zastosowania środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt, w obrębie przedmiotowego terenu. Wnioskodawca planuje zastosować transformator suchy. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego wskazano w niniejszej decyzji w warunkach realizacji przedsięwzięcia, aby w przypadku konieczności zastosowania transformatora olejowego zabezpieczyć go przed wyciekami oleju transformatorowego do gruntu poprzez wyposażenie go w szczelną misę olejową, o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś uznano, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i wymaganiami. Na etapie eksploatacji powstawać będą niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi. Odpady te będą czasowo magazynowane selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

               Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś uznano, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. W k.i.p. wskazano, że w odległości 500 metrów na wschód  zlokalizowany jest zabytek rejestrowy mający znaczenie kulturowe. Ustalono również, że przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.
W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś oraz na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Powidzko-Bieniszewski, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów oraz na obszarach Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 i obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów.
W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Teren elektrowni pozostawiony zostanie naturalnej sukcesji, jednak nie wyklucza się rolniczego użytkowania terenu. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 metra nad ziemią, co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Wewnętrzna sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna,
a połączenie z ogólnokrajową siecią energetyczną wykonane zostanie jako kablowe podziemne i napowietrzne. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono także warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 metra przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Ze względu na pobliską zabudowę w celu ograniczenia tzw. zanieczyszczenia światłem nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Na obszarze Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska obowiązuje Zarządzanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia
14 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 (Dz. U. z 2014r., poz. 1819) zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 6414). Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność
i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.08.2020r., znak WOO-IV.4220.1103.2020.MK.1 stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 12.08.2020r., znak ON.NS.9011.8.27.2020, również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uznał, iż pod względem higienicznym i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283,
z późn. zm.).

            Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 19.08.2020r., znak PO.ZZŚ.3.435.1.247.2020.RG, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wskazał jednak warunki i wymagania, do których spełnienia zobowiązano Inwestora w sentencji niniejszej decyzji. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59
i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód
w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).        

            Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

 

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

Otrzymują:

I. Inwestor:

1. Centralna Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz

    Biskupi

 

II. Strony postępowania:

1. BIP Gminy Golina i tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie na podstawie art. 21 ust. 2
    pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego   

    ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na

    środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.)

2. a/a.

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

 

                                                                             Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Goliny

                                                                             z dnia 02.09.2020r. nr OŚiGW.6220-7.7.2020

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Inwestor:

Centralna Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi

            Na podstawie zebranej dokumentacji planowane przedsięwzięcie polegać będzie
na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Kawnice, na działce o nr ewid. 385, obręb Kawnice, gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Inwestycja zajmować będzie powierzchnię do 1,5 h. Montaż paneli będzie miał miejsce na metalowych kształtownikach w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp.  Wnioskodawca planuje zastosować stację transformatorową, inwertery, stację magazynową, urządzenia i aparaty pomiarowe, zabezpieczające oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą. Nie przewiduje się wpływu inwestycji na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw
w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) znajdują się w odległości około 30 metrów od przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczone będą do pory dnia. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenów podlegających ochronie przed hałasem, celem ograniczenia uciążliwości akustycznej, powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Wnioskodawca wskazał, iż planowana elektrownia fotowoltaiczna chłodzona będzie w sposób naturalny, poprzez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery oraz transformatory umieszczone w stacjach transformatorowych. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie ustalono dodatkowych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Najbliższa elektrownia fotowoltaiczna jest planowana do realizacji w odległości 400 metrów. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy uznać, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.
z 2016r., poz. 138). Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk czy ruchów skorupy ziemskiej. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto, przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wnioskodawca wskazał, że panele fotowoltaiczne będą myte  przy użyciu wody czystej, bez użycia środków chemicznych. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń  dopuszcza się możliwość zastosowania środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt, w obrębie przedmiotowego terenu. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i wymaganiami. Na etapie eksploatacji powstawać będą niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi. Odpady te będą czasowo magazynowane selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Powidzko-Bieniszewski, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów oraz na obszarach Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002
i obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Teren elektrowni pozostawiony zostanie naturalnej sukcesji, jednak nie wyklucza się rolniczego użytkowania terenu. Wewnętrzna sieć energetyczna wykonana zostanie jako kablowa podziemna, a połączenie z ogólnokrajową siecią energetyczną wykonane zostanie jako kablowe podziemne i napowietrzne. Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie
z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

           

 

Z up. Burmistrza Goliny

Anna Górzna

Sekretarz Goliny

 

Lista wiadomości